เมตตาตัวเองก่อน

เมตตาตัวเองก่อน ใจดีกับตัวเองก่อน ให้ใจตัวเองดี และแผ่ความเมตตาไปถึงบุคคลและสิ่งรอบตัว